ภาษา : 
  


คำว่า time กับ times ความหมายคืออะไรและใช้ต่างกันอย่างไร ?


คำว่า time หมายถึง เวลาหรือระยะเวลา เช่น What time is it? ส่วน times หมายถึง ครั้ง เช่น I’ve been to Thailand many times. และคำว่า times สามารถหมายถึง สมัย ได้อีก เช่น in ancient times