ภาษา : 
  


หลักการตัวอักษรที่บ่งบอกเวลา ก่อนเที่ยงและหลังเที่ยง ใช้อย่างไร ?


ตัวอักษร AM ย่อมาจาก Ante Meridiem หมายถึง ก่อนเที่ยง  ส่วนตัวอักษร PM ย่อมาจาก Post Meridiem หมายถึง ‘หลังเที่ยง’ ทีนี้คงใช้ถูกต้องกันแล้วนะคะ